Divine logo

Picture Melchizedek!

Vader-Melchizedek

Melchizedeks

Vader-Melchizedek heeft de leiding over de organisatie van de Hemelse werelden van Lord en lady Michael voor de overgang naar nieuwe schepping voor de redding, wederschepping en wederopvoeding van werelden, die door de zuivering van het Levende Licht heengaan.

Nu dit zonnestelsel door de Fotonengordel reist zijn wij op Aarde dus onderhevig aan zo′n zuivering! Hij heeft de leiding over de Hemelse Orde, genaamd de Broederschap van Melchizedek en over het spirituele en planetaire priesterdom van Melchizedek. Melchizedek is een manifestatie van een zoon van God, of in hun eigen heilige taal B′nai Or, wat Zonen van Licht betekent.

Melchizedek: "Ik breng geestelijk bewustzijn in de materie, en verbind het etherische hiermee. Ik was hogepriester en hogepriesteres, hoeder van de piramides en geestelijk leider. Ik leidde in Egypte de Meesters op, want zij hebben ook op aarde geleefd. In mijn beeltenis is ook de energie van Anna, de moeder van Maria, aanwezig. Ooit was ik in de middeleeuwen, een non waar ik de toenmalige dogma′s via de paus in stilte hervormde, en je kunt me hiervoor oproepen. Mijn afbeelding bevat vooral energie van Egypte en van de Essenen; het symbool op mijn voorhoofd is gezegend, en het teken van Hermes is hier eveneens in verweven ..."

Picture Melchizedek!

Melchizedek zegt van zichzelf: "Ik Ben het hart van de Kosmische Vader".

Lichtwezens kunnen zowel deel uitmaken van de Orde van Melchizedek als van de Grote Witte Broederschap. Feitelijk behoren de meeste, zo niet allen, tot beide. In de Bijbel wordt naar Yeshua verwezen als de Melchizedek Koning. Tussen de Dode Zee rollen treft men ook een geschrift dat bekend is als "Document van de vorst Melchizedek". Passages uit dit document suggereren dat Melchizedek en Michaël een en dezelfde persoon/energie waren/zijn. De naam of liever gezegd, de titel Melchizedek zou een samentrekking zijn van Michaël en Zadok. De laatste is een begrip voor Hogepriester; in de trant van de Davidische koningslijn werd de Zadokistische priester beschouwd als de voornaamste Verdediger van het Licht, net zoals Heer Michaël dat is.

Michaël is etherisch de Planetaire Prins van de Aarde, Melchizedek of de Melchizedek Priesters zijn dat in 3D, omdat ze in onze tijd/ruimte naar believen stoffelijk en onstoffelijk kunnen worden. Er staat geschreven, en dat vind je beslist niet in de Westerse Bijbel terug, dat 1973 jaar v. Chr. de eerste Melchizedek zich aan een herder in de streek Ur of Urantia bekend maakte. Zijn materialisatie op Aarde werd niet door menselijke ogen waargenomen. Hij trad op een dag als volwassen man de tent van Amdon, een Chaldeeuwse herder van Sumerische afkomst, binnen met de woorden: "IK BEN Machiaventa Melchizedek, hogepriester van El Elyon, de Ene en Waarachtige God."

Nadat de herder van zijn eerste schrik was bekomen, er was in de wijde omtrek immers geen levende ziel te bekennen, vroeg hij Melchizedek het hemd van het lijf en tenslotte ook om een eenvoudige maaltijd met hem te delen. Dat was de eerste keer in zijn lange universele loopbaan dat dit wezen aards voedsel tot zich nam. Die materie, dat voedsel, zorgde ervoor dat hij 94 jaar als een stoffelijke mens op Aarde verbleef.

Die nacht, onder een stralende sterrenhemel - en de herdertjes lagen bij nachte - begon Melchizedek met zijn Goddelijke Missie. Die omvatte de Openbaring van de Werkelijkheid van God. Met een armgebaar dat het hele firmament besloeg vertelde hij de herder die waarheid. "El Elyon, de Allerhoogste, is de Schepper van dit alles en van deze Aarde waarop wij vertoeven, Hij is tevens de Almachtige God van de Hemelen."

Binnen de kortste keren had Melchizedek een groep leerlingen of discipelen om zich heen verzameld, die naderhand de kern vormden van de gemeenschap van de stad Salem. Melchizedek kreeg snel in heel Palestina bekendheid als de priester van El Elyon, de Allerhoogste, en als de Wijze van Salem. De omwonende stammen verwezen naar hem als de Sjeik of de koning van Salem. Deze plek werd na zijn verdwijning de stad van Jebus, en werd vervolgens Jerusalem genoemd.

Als stoffelijk wezen leek Melchizedek op de mensen van die streek; een mengeling van Nefilim en Sumeriërs. Hij was ruim 1.80m. lang en straalde een vanzelfsprekende autoriteit uit. Zijn kleding laat zich best omschrijven als dat van de priesters uit het oude Kanaän, met als opvallend kenmerk een op de borst gedragen embleem dat uit drie concentrische cirkels bestond. Dit was het symbool van de Paradijselijke Drie-eenheid.

Hoewel Melchizedek leefde zoals de mensen om hem heen, trad hij nooit in het huwelijk en kon derhalve geen nageslacht op Aarde zetten. Zijn fysieke voertuig was, ondanks de gelijkenis met de mannelijke mens, was in feite een van die speciaal geconstrueerde lichamen die gebruikt werden door de honderd gematerialiseerde leden van de staf van Prins Caligastia. Het was een lichaam dat het levensplasma van het mensenras ontbeerde.

Er staat geschreven dat de Tree of Live niet in Ur of Urantia voorkwam. We kunnen hier een uitgebreid artikel aan wijden, maar voorlopig volstaat het om te verwijzen naar de Enuma Elish en de Scheppingsverhalen rond de Annunaki god EN.KI.

Als Melchizedek langer op Aarde was gebleven, zou zijn lichaam langzaam maar zeker desintegreren. Dat was dan ook de reden waarom hij besloot om zijn missie in 94 jaar te volbrengen, om dan zomaar in het niets op te lossen.

Deze verstoffelijkte Melchizedek droeg een Mentale Vertaler, die in zijn bovenmenselijke persoonlijkheid was geïmplanteerd als monitor van tijd en mentor voor het vlees. Hiermee was hij in staat de taal en de ervaringen van de mensen te bevatten. Dat implantaat zorgde ervoor dat hij zich in belichaming kon gedragen als een stoffelijke Zoon in de Geest van de Vader. Deze techniek werd later door een ander zoon van God gebruikt; volgens sommige geschriften verscheen ook Michaël naderhand als een stoffelijk wezen. Er staat geschreven dat dit de enige Mentale Vertaler was die ooit in twee bewustzijnsvormen functioneerde, en dat die bewustzijnsvormen zowel goddelijk als menselijk waren!

Tijdens zijn stoffelijke bestaan in den vleze stond Melchizedek volledig in contact met de andere elf leden van het corps planetaire voogden, hij kon echter niet communiceren met andere orden van Hemelse Genootschappen.

Het meest karakteristieke van Melchizedek is dat hij zowel koning als priester was. Onder Israël was deze combinatie in principe onmogelijk. Iemand met een priesterlijke functie kwam namelijk uit de stam Levi terwijl het koningschap was voorbehouden aan de stam Juda. Maar Psalm 110 kondigt met de allergrootste nadruk aan dat de toekomende priester er één zal zijn naar de orde van Melchizedek, d.w.z. een priester én koning! De profetische betekenis van Melchizedek is gekoppeld aan de komende 1.000 jaar. Dan zal, net als in Abrahams dagen, na een oorlog in het Beloofde Land, de Koning/Priester tevoorschijn komen en het nageslacht van Abraham zegenen met "leven en overvloed" Hij zal heersen in gerechtigheid en vrede, te Jeruzalem en de aarde zal vol worden van de kennis des HEREN.

Vlak na de verwoesting van Sodom en Gomorra besloot Machiaventa Melchizedek zijn periode als troubleshooter in Ur/Urantia te beëindigen. Dit besluit werd ingegeven door talloze omstandigheden, waarvan de voornaamste reden was dat zijn omgeving hem begon te beschouwen als een halfgod.

Ze beschouwden hem steeds meer als een bovennatuurlijk wezen, wat hij natuurlijk ook was, maar dit bracht hen tevens tot een soort verering en een bijgelovige angst. Bovendien wilde Melchizedek zijn Aardse verblijf beëindigen voordat een van zijn beste adepten, aartsvader Abraham, zou sterven. Hiermee zorgde hij ervoor dat zijn concept van de ene waarachtige God stevig in het bewustzijn van zijn volgelingen gevestigd werd.

Er staat geschreven dat Melchizedek op een avond, na zijn gezelschap een goede nacht te hebben gewenst, zijn tent inging om te slapen. Toen het gezelschap de volgende morgen hem wilde wekken was hij er niet meer, de andere voogden van het planetaire corps hadden hem meegenomen.

Melchizedek had de mensen geleerd dat er in een verre toekomst een andere Zoon van God in den vleze zou komen, en dat deze uit een vrouw geboren zou worden. Dit is de reden waarom vele latere leraren van Yeshua beweerden dat deze ".voor eeuwig priester in de Orde van Melchizedek" zou zijn. Aldus maakte Melchizedek de weg vrij voor een monotheïstisch gedachtegoed waarin de Zoon van God zo′n belangrijke rol zou spelen. Volgens de woorden van Melchizedek zou dat de allergrootste God zijn, die de mensheid volledig zou accepteren als ze persoonlijk op hem wilden vertrouwen. En Heer Michaël bevestigde alle verhalen die Melchizedek had verteld omtrent de Paradijselijke Vader.

De Melchizedek priesters staan wijd en zijd bekend als Goddelijke Crisismanagers of, en dat is veel begrijpelijker, de Verander Managers. Zij zijn vaak betrokken in een hoeveelheid activiteiten op werelden van enig lokaal Universum. Wanneer er zich een buitengewoon probleem voordoet, of als er iets ongebruikelijks wordt ondernomen, is het veelal een Melchizedek die de opdracht aanneemt. Het talent van de Melchizedek Zonen om in noodsituaties te fungeren, en dat doen op een enorm aantal niveaus van het Universum, en dus ook in een 3D fysieke manifestatie, is een specialiteit van die Orde.

Er staat geschreven dat een corps van Twaalf Melchizedek priesters samenwerkte met de Twaalf Leven Brengers. Een ander corps van Twaalf, dat later fungeerde als ontvangers voor deze wereld, bleef na de uittreding van Prins Caligasta dit deel van het stelsel regeren tot de tijd van Adam en Eva. Dit corps keerden naar Urantia terug na de Val van Adam en Eva, maar bleven deze wereld monitoren totdat Yeshua ben Mirjam, de Zoon der Mensen, de titulaire Prins van Urantia werd.

Tekst is geïnspireerd door:

In Dienstbaarheid aan Hogere Waarheid,

ArjunA

Terug Home

Terug Artikelen