Divine logo

Sexualiteit en het ontwikkelen van bewustzijn

Wat is sexualiteit ?

In 'god' rusten de twee polen in volkomen eenheid, in absoluut evenwicht en een toestand van rust, in elkaar.

In deze toestand bestaat geen spanning, maar ook geen schepping.

De schepping begint wanneer de negatieve pool uit de eenheid wordt weggeslingerd, zodat de polen zich van elkaar scheiden en als kracht en weerstand tegenover elkaar gaan staan.

Toch blijft de eenheid tussen de twee polen hoever ze ook van elkaar verwijderd zijn, bestaan.

Op deze spanning is de hele schepping gebouwd.

De twee polen openbaren zich in het lichaam door de twee geslachten, door middel van de geslachtsorganen, die voor een kort moment een lichamelijke eenwording geslachtelijk volbrengen.

Uit het weder eenworden van de polen ontstaat in een daartoe bestemde cel een nieuwe spanning = een nieuw leven.

Dit nieuw levend wezen openbaart weerom slechts één pool - een geslacht - waardoor het leven op aarde door middel van de zich steeds herhalende hereniging der geslachten wordt doorgegeven.

De kracht die zich door de sexualiteit openbaart en die de schakel is tussen geest en materie en die dus ook het belangrijke vermogen bevat een geest in een nieuw lichaam te doen ingaan, een nieuw leven in de materie te wekken is 'de seksuele kracht'.

Ofschoon hij met zijn bewustzijn gevallen is uit de paradijselijke oertoestand, waar de twee polen in elkaar rusten, voelt de mens, hoewel totaal onbewust, de mogelijkheid van deze oertoestand en hij hunkert ernaar uit de openbaring van de twee helften terug te keren naar de eenheid (volledigheid), die hij meedraagt in zijn geest.

Hij beseft niet, dat hij deze oertoestand, in zijn eigen zijn bewust één geheel te worden, nog in zijn lichamelijke, aardse leven kan bereiken. En nog minder beseft hij, dat het enige middel, dat hem daarbij kan helpen zijn eigen sexuele kracht is.

De sexuele kracht draagt dus een geheim voor de mens in zich, dat niets te maken heeft met het verwekken van nieuwe levende wezens.

Zoals de sexuele kracht hem heeft geholpen uit de geestelijke toestand in het lichaam binnen te gaan, zo kan zij de mens ook helpen volkomen bewust tot zijn goddelijke oertoestand, waarin hij een geheel is, terug te keren.

Dit geheim betekent echter tegelijkertijd ook, dat de mens door de eigenschappen van de sexuele kracht - mits hij deze levengevende en levenverwekkende kracht niet verbruikt, maar voor zijn eigen lichaam gebruikt

- enerzijds in staat is zijn lichaam met nieuw leven te vullen, de levensenergie in zich naar boven te leiden, jeugdig en fris te blijven of zichzelf te regenereren;
- en anderzijds door de naar boven geleide levensenergie zijn hogere zenuw- en hersencentra die tot dusverre in latente toestand verkeerden, tot leven te brengen, te verhitten en te activeren.

Deze zenuwvlechten en hersencentra in het lichaam (de chakra's) dienen om zuivere geestelijke brandpunten die de mens in zich heeft, te laten openbloeien. Door het voor zijn eigen lichaam behouden van de levengevende sexuele kracht, zijn de chakra's in staat zich te manifesteren en verkrijgt de mens de heerschappij over de krachten der natuur in zijn eigen leven en eveneens, in elk levend wezen, door zijn bewust ontwikkelde suggestief-hypnotische kracht. De mens verkrijgt het goddelijk bewustzijn, wordt een geïntegreerd, een verlicht mens, een witte magiër.

Uit : "Sexuele kracht en yoga" door Elisabeth Haigh

Elisabeth Haigh toont in dit boek aan wat sexuele kracht eigenlijk is en hoe deze kracht door yoga-oefeningen tot de hoogste bewustheid getransformeerd kan worden. 'Sexualiteit' en 'Hoogste Bewustheid' zijn twee uiteenlopende vormen waarin die ene scheppende kracht, de 'Logos' zich uitdrukt. De sexuele kracht als laagste vorm van de Logos kan in de mens tot hoogste vorm van de Logos, "goddelijk bewustzijn" getransformeerd worden. Tot dit geheim, hoe een mens deze treden van het albewustzijn met behulp van de onder beheersing gebrachte sexuele kracht kan bereiken en hoe hij de heerschappij over de natuurkrachten kan verkrijgen, kan dit boek een wegwijzer zijn.

Kundalini en de chakra's

De menselijke sexualiteit is een uitdrukkingsvorm en spiegel van de eeuwigdurende scheppingsdaad, die zich onophoudelijk op alle vlakken van het leven in het universum voltrekt. Alle dingen komen en gaan, bewegen en veranderen ten gevolge van de uitwisseling en wisselwerking tussen de beide basiskrachten van het universum. Maar pas beide cycli samen maken eens de voltooide eenheid mogelijk. Ook 'liefde' en 'sexualiteit' vinden hun basis in deze wetmatigheid. Twee polen hebben de drang om tot een eenheid te versmelten, trekken elkaar aan zoals de beide polen van een magneet elkaar wederzijds aantrekken. Komt het tot een vereniging van de tegengestelde krachten, dan wisselen ze onderling uit. Vrouwen en mannen zijn in al hun basistrekken tegengesteld gepoold. Die verschillende geaardheid komt ook op het energetische vlak terug. Overal waar de man een pluspool vertoont, heeft de vrouw in aanleg een minpool en omgekeerd. Ook de draairichting van de chakra's geeft blijk van dit verschijnsel. (bij de man draaien ze in tegenovergestelde richting dan bij de vrouw) Zo bestaat er tussen de vrouw en de man op alle door de chakra's gepresenteerde vlakken een aanvulling en aantrekking, die tot een totale en innige versmelting kan leiden. Om dat te bereiken moeten alle chakra's echter zoveel mogelijk vrij zijn van blokkeringen. Bij de sexuele vereniging wordt de energiestroom langs het hoofdkanaal, de Sushumna, zeer sterk geprikkeld en geïntensifieerd. De energiestroom van de tweede chakra neemt enorm toe en wanneer het chakrasysteem geen blokkages vertoont, laadt dit overschot aan energie ook de andere erbovenliggende chakra's op. Daarbij wordt de sexuele energie, die een vorm van prana is, getransformeerd in de frequenties van de andere chakra's. Ze straalt vanuit de chakra's via de nadi's in het fysieke lichaam en in de diverse energielichamen en vult ze met meer levenskracht. Op het hoogtepunt van de vereniging komt het tot een geweldige krachtontlading via alle zeven de chakra's en tot een versmelting op alle vlakken die met de chakra's samenhangen. Beide partners voelen zich tot in het diepste van hun wezen vitaal en tegelijk volledig ontspannen. Ze doorleven een innige verbondenheid en liefde, die het persoonlijk willen bezitten ver te boven gaat. De relatie tussen partners vindt daardoor een vervulling die niet langer van dingen buiten zichzelf afhankelijk is. Een dergelijke vervullende sexuele vereniging kan in deze dimensie echter alleen beleefd worden, wanneer de partners volledig in elkaar opgaan en zich bevrijden van elke angst die het vrijstromen in het energiesysteem zou kunnen belemmeren. Zodra er maar één chakra van de beide partners geblokkeerd is, kan de vereniging niet meer in haar volkomenheid ervaren worden. De geblokkeerde chakra bewerkstelligt bovendien een verstoring in de energiestroming van dezelfde chakra bij de partner. De meeste mensen beleven hun sexualiteit uitsluitend via hun tweede chakra. Wanneer de sexualiteit zich tot de lagere chakra's beperkt dan wordt ze over het algemeen genomen een tamelijk eenzijdige belevenis, waar de beide partners eerder verzwakt en ontevreden uitkomen en tengevolge waarvan ze de neiging hebben om snel weer uit elkaar te gaan en alleen te zijn. Door dergelijke beperkte sexuele activiteit wordt eigenlijk veel energie verbruikt, aangezien energie uit andere chakra's wordt weggezogen en omgezet in sexuele energie die via de tweede chakra wegstroomt. De energie wordt verhinderd naar boven te stromen door de zeven chakra's om ze met levenskracht op te laden. De meest natuurlijke weg om de blokkeringen weg te nemen die een totale sexuele vereniging op alle vlakken verhinderen, is een uitwisseling van energie van de hartchakra. Wanneer beide partners de 'liefde van hun hart' vrij en zonder angst uitstralen, wordt beider energiesysteem zienderogen harmonieuzer. Door angst veroorzaakte blokkeringen lossen zich op en een uitwisseling op de vlakken van de chakra's wordt mogelijk. Daarin ligt de diepere reden waarom geslachtsgemeenschap als veel vervullender ervaren wordt, wanneer behalve lichamelijke aantrekking ook een gevoel van diepe liefde tussen de partners bestaat. Dan worden hogere frequenties geactiveerd en verheft sexualiteit zich boven het zuiver lichamelijk samenzijn uit tot een spirituele vereniging. Dat is de sedert duizenden jaren onderwezen en beoefende kunst van tantra.

Tantra : de Indiase cultus der extase

Tantra is een Indiase cultus; aangezien hij zich echter sinds oeroude tijden geleidelijk heeft ontwikkeld, behoort hij niet specifiek tot een van de afzonderlijke Indiase godsdiensten die later in de geschiedenis opkwamen. Groepen Boeddhisten, Hindoe's en Jaina's hegbben dezelfde Tantrische ideeën en voeren dezelfde Tantrische handelingen uit. Honderden generaties hebben zich gewijd aan de ontwikkeling en vervolmaking van Tantra, zodat dit nu op bijzondere wijze de meest existentiële patronen van de symbolische expressie van de mens inhoudt. Algemeen wordt erkend dat juist dit Tantra zo waardevol maakt voor de mensen van tegenwoordig, zowel westerlingen als Indiërs. Het geen Tantra in kaart brengt en beschrijft is een wereld van realiteiten, een wereld die alleen bezocht kan worden door de aanwijzingen op de kaarten te volgen. Deze wereld is te vinden, maar iemand die haar niet bezocht heeft, kan er geen voorstelling van hebben hoe zij er uitziet. Er bestaat immers geen mogelijkheid deze wereld van buitenaf te onderzoeken. Zij is wat wij zijn - hoewel we ons dat gewoonlijk niet realiseren - en we kunnen er nimmer uitstappen om haar aan een analytisch onderzoek te onderwerpen. Daarom is Tantra gebaseerd op handelingen. Tantra brengt iemand feitelijk terug naar de basis van zijn eigen identiteit. Tantra zegt : "Indien je deze dingen doet die de Tantrika's hebben ontdekt, dan zul de mogelijkheid krijgen om te ervaren wat de waarheid is over jezelf en jouw wereld, net zo direct als je de 'staat' kunt beleven". Dit brengt een totale verandering van de persoon teweeg. Hiervoor zijn alle soorten inspanning vereist : fysiek, seksueel, mentaal, moreel; en voor de meeste van deze soorten inspanning is men in het westen niet voorbereid. Het allerbelangrijkste is echter dat Tantra nadrukkelijk zoekt naar en zich baseert op wat de meeste mensen afwijzen als de 'genietingen des levens'. Tantra heeft een model van de wordingsgeschiedenis van de wereld ontwikkeld. Het wezenlijke belang van het Tantrische model is dat het rechtstreeks de kern van de zaak raakt en de vraag naar het 'tijdsbegrip' stelt. Tantra heeft altijd gemeend dat ons falen om het begrip 'tijd' te bevatten, de basis vormt van alle mislukkingen van de mens. De aard van het begrip 'tijd' in te zien is het begrip van de wordingsgeschiedenis, die reeks afdalende stadia vanaf de 'Oorsprong' via de 'evolutie van de kosmos'. Wanneer we dat eenmaal vatten, kunnen we om zo te zeggen de machine omdraaien en de ladder van de 'Wordingsgeschiedenis' weer opklimmen. Het bereiken van die 'hoogste graad van intuïtie' acht Tantra het doel wat werkelijk de moeite waard is. De Tantra-visie op de uiteindelijke bestemming wordt bepaald door een denkbeeld van kosmische sexualiteit. Het mannelijk beginsel van de Universele Schepping is de basis van het Zijn. Het wordt vaak Shiva genoemd en voorgesteld door een opgericht mannelijk orgaan, de lingam. Het vrouwelijk beginsel Shakti, geprojecteerd uit het mannelijke, welke Ruimte, Tijd en Universum uitspreidt voor ieder individu. Zij komt derhalve eerder in aanmerking voor verering dan het mannelijk beginsel, in vele gedaanten en onder vele namen. Het allerbelangrijkste is haar te vereren als het vrouwelijk geslachtsorgaan of yoni. Geslachtsgemeenschap wordt dus opgevat als een voorbeeld of symbool van goddelijke verering en zegen. Op speciale manieren uitgevoerd met de juiste rituelen en mantra's kan zij het machtigste hulpmiddel vormen naar het einddoel : de verlichting. (zie Tantra, Daniel Odier) Sinds oeroude tijden hebben speciaal in dienst zijnde vrouwelijke inwijders deelgenomen aan hogere sexuele rituelen. In de Tibetaanse Tantra zijn deze vertaald in het beeld van de dansende Dakini. Tantristische meditatieve en rituele handelingen leiden de mens via verschillende stadia tot de staat van verhelderd en stralend bewustzijn : 'de verlichting'. De bijzondere wijsheid van Tantra is dat het niet de emoties en natuurlijke reacties onderdrukt. In plaats daarvan worden ze beschouwd als waardevolle hulpmiddelen. Bij de rituele handelingen worden allerlei voorwerpen gebruikt. Het betreft voornamelijk voorwerpen die symbolisch zijn voor de zintuiglijke werelden, zoals bloemen, voedsel, licht, bellen, kledingstukken en wierook. De hele Tantrische eredienst wordt begeleid door mantra's lettergrepen waarin de krachten worden samengevat die berusten in het beeld, in de aanbidder en in zijn wereld. Men gaat er immers vanuit, dat de vibrerende essentie van de gehele werkelijkheid vervat is in de klanken die worden voorgesteld door het Sanskriet-alfabet, dat op die manier zelf een heilig beeld is. Het kernthema van de Tantra-leer is dat in de buitenwereld van ruimte en tijd in feite een denkbeeldige projectie van ieder individu rond zichzelf is; en mensen zijn niet verschillend van elkaar zoals zij wel menen. Iedereen kan, door Tantrische yoga-oefeningen uit te voeren, ontdekken dat de centrale zuil van de stralende wereld identiek is aan zijn eigen astrale ruggengraat. Door intense innerlijke training zal hij ontdekken dat de wereld die om hem heen geprojecteerd verschijnt, teruggetrokken kan worden in een op een bloem gelijkende mandala aan de basis van zijn ruggengraat. Zijn eigen innerlijke scheppende godin, die hem voorkomt als een lichtgevende slang, Kundalini, binnen deze mandala in slaap opgerold rond de lingam, kan worden gewekt door yoga, en zal dan in het centrale kanaal van zijn astrale zuil omhooggaan en onderweg door een reeks innerlijke mandalatransformaties passeren. Deze worden chakra's (psychische zenuwcentra) genoemd en zij culmineren in de Bloem met de Duizend Bloembladen boven zijn hoofd, waar de mannelijke en vrouwelijke beginselen zich in gelukzaligheid verenigen; het bovenzinnelijke, het lichamelijke en het kosmische worden één.

De taoïstische benadering van de sexuele energie

De taoïstische beoefening van 'chi-veredeling' richt zich op het integreren van goddelijke en fijnstoffelijke energieën in het menselijk lichaam, met doel een dynamisch evenwicht te krijgen tussen de tegengestelde energieën die yin en yang genoemd worden. Het tao is de 'onbeschrijflijke som' en 'absolute bron' van deze energieën, die zich in steeds veranderende vorm manifesteren. De taoïsten stelden voor dat men best kan beginnen met de aantrekkingskracht tussen man en vrouw te gebruiken als springplank naar meer subtiele gebieden. De taoïstische esoterische yoga is noch een religie, noch een heilspad. Haar visie reikt zeer ver en leert dat verlichting en lichamelijke onsterfelijkheid slechts stadia zijn in een proces van eenwording als mens. Zij blijft daarbij binnen bereik en praktisch. De grondstoffen die nodig zijn voor deze ontwikkeling kunnen elk gewenst moment worden gevonden in het dagelijkse leven van elke gewone mens. De taoïstische leer van lichamelijke onsterfelijkheid suggereert niet dat mensen niet meer sterven. Het betekent dat zij, voor zij sterven, de mogelijkheid hebben een duurzaam of wezenlijk spiritueel lichaam te ontwikkelen, ook bekend als het onsterfelijk lichaam, het zonnelichaam, het kristallichaam. De taoïsten benadrukken dat iedere ingewijde zijn individuele aard behoudt binnen een lichaam (fysiek of spiritueel) opdat hij de groei van zijn ziel kan overzien tot het uiteindelijke eenworden met 'wu-chei', het niets waaruit de eenheid van het tao ontspringt. Dit 'blijven in het lichaam' behoedt de ingewijde voor een totale overgave aan een goeroe, heilig wezen of religieuze autoriteit. Niemand kan jouw spirituele werk voor je doen. Taoïsten zien sexualiteit als een primaire bron van kracht achter de tussenmenselijke liefde. Iedereen die 'het pad van het hart' volgt (dit is het spontane onafgebroken liefhebben van alles wat men tegenkomt) zal op zijn pad gesterkt worden door de taoïstische inzichten in het gebruik van de kracht van de seksualiteit voor dit doel.

HARMONIE - LIEFDE - MEDEDOGEN

Het taoïstische doel is niet de onverzadigbare verlangens van het menselijk ego te bevredigen. Het doel is het ego te stillen en de geest rust te geven zodat fijnstoffelijke energieën in het lichaam waargenomen en dan naar een hoog bewustzijnsniveau gecultiveerd kunnen worden. Dan kan de geest zijn ware rol zien in de grote orde der dingen. en harmonieus werken om de krachten in evenwicht te houden. Persoonlijke liefdesrelaties kunnen een waardevolle etappe in dit proces zijn, een microkosmos van de grotere subtiele energievelden van het universum. De oude chinese meesters zagen in dat de sexuele functie in nauw verband staat met de fysieke en mentale gezondheid. En dat dit ook de basis is voor het cultiveren van hogere spirituele mogelijkheden. De conservering en de cultivatie van seksenergie, zoals die beoefend werd in de kloostertraditie van het religieuze taoïsme, was grotendeels een celibataire zaak. Maar in haar wijsheid bood de taoïstische traditie ook het pad van de 'sexuele kung fu' aan. Deze methode ter verlenging van de levensduur en verbetering van de gezondheid, harmonieert tevens de relatie tussen de geslachten en is ook een middel tot spirituele transformatie. Mantak Chia maakte een uitgebreide studie van deze overleveringen en openbaart ze ons. In zijn verschillende boeken wijdt hij ons in in de ideeën, technieken en richtlijnen zoals die door taoïstische en boedhistische meesters zijn doorgegeven. De in deze boeken aangereikte methoden en technieken stellen ons in staat onze sexualiteit verder te ontwikkelen en de vitale lichaamsenergieën te verjongen en te versterken. Naar Mantak Chia Tevens kan naast voorgaande werken het standaardwerk van Nik Douglas en Penny Slinger 'Sexuele geheimen' (Inner Traditions, NY '8O) (Uitgeverij Servire, Katwijk) aangeraden worden.

Terug